තැපැල් ඡන්ද ගණනය කිරීම 16 වන දා සවස 5ට ආරම්භ කරනවා

ජනාධිපතිවරණය සඳහා තැපැල් ඡන්ද ගණනය කිරීම 16 වන දා සවස 05.00ට ආරම්භ කරන බව මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

16 මධ්‍යම රාත්‍රිය වන විට  ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් හෝ නිකුත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ද දේශප්‍රිය මහතා කියා සිටියි.

Related posts