මහ බැංකුවෙන් ලක්ෂ 50ක් අතුරුදන් වෙලා

money

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ලේ අධි ආරක්ෂිත කාමරයක තිබූ රුපියල් ලක්ෂ පනහක මුදලක් අතුරුදන්වීම ගැන කොටුව පොලිසිය වෙත ඊයේ (11 ) සවස පැමිණිල්ලක් ලැබී ඇත.

මෙම ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ලේ භූගත තුන්වැනි මහලේ මුදල් ගබඩා කර තිබූ අධි ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද හා කැමරා ඇති කාමරයක් තුළ වූ මුදල් බන්ඩල අතරින් එක් බන්ඩලයක අඩුවක් ඇතැයි එම අංශ භාර ප්‍රධානියා පැමිණිලි කර තිබේ.

අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් මහ බැංකුවෙන් අනෙකුත් බැංකු වෙත රැගෙන යාමට සූදානම් කර තිබූ රුපියල් බිලියන විසිගණනක මුදල් බන්ඩලවලින් එකක් මෙසේ අඩුවී ඇතැයි පෙනී යන බව මහ බැංකු නිලධාරීන් පවසා ඇත.

Related posts