රාජ්‍ය වියදම් සීමා කිරීමේ චක්‍රලේඛය නිකුත් වෙයි

රාජ්‍ය වියදම් පාලනය කිරීමට අදාලව සියලුම රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් වෙත විශේෂ චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ, රාජ්‍ය වියදම් ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සඳහා පමණක් යොදා ගැනීමට හැකි වන පරිදි දැඩිව පාලනය කිරීමට සිදුව ඇති බව දන්වමින්.

ඒ අනුව, ඉන්ධන හා සන්නිවේදන දීමනා ගෙවීම් පාලනය, ජල හා විදුලි වියදම් සීමා කිරීම, ගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම හා කුලියට ගැනීම නැවැත්වීම ඒ අතරින් ප්‍රධානයි. එමෙන්ම දේශීය අරමුදල් මගින් සිදු කරන විදේශ අධ්‍යාපන චාරිකා හා පුහුණුවීම් නැවැත්වීම, අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියකින් තොරව අමාත්‍යාංශ හෝ ආයතන මට්ටමින් සිදු කරන විවිධ දීමනා ගෙවීම් අත්හිටුවන ලෙසද අදාල චක්‍රලේඛ්‍ය මගින් දන්වා සිටිනවා.

වියදම් දැරීමේදී හා දේශීය අරමුදල් භාවිතයෙන් සිදු කරන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී වියදම් පාලනය කළ යුතු ක්‍රමවේද 17ක්ද අදාල චක්‍රලේඛයට ඇතුලත්.

භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන දන්වා ඇත්තේ පවතින අර්බුදකාරී තත්ත්වය හමුවේ ඉදිරියේදී තීරණය ගන්නා තෙක් අඛණ්ඩව විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවයි.

Related posts