අප්‍රේල් මස (11) වනදා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පරිශ්‍රයෙන් ලක්ෂ 50ක මුදලක් අතුරුදන් වීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අභ්‍යන්තර සුරක්ෂිතාගාරයක තිබූ ලක්ෂ 50ක වටිනාකමකින් යුතු රුපියල් 5000‍ නෝට්ටු බණ්ඩලයක් මෙලෙස අඩුවී ඇති බවද මහ බැංකුව නිකුත් කල නිවේදනය සඳහන්ව ඇත.

මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව විමර්ශන කටයුතු දැඩිව සිදු කිරීමට සහ අභ්‍යන්තර පාලනයන් හා මෙහෙයුම් කටයුතු ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් සිටින බවද එම නිවේදනයේ සඳහන්ව ඇත.

එම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් කොටුව පොලිස් ස්ථානය වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවත් පොලිස් විමර්ශන කටයුතු ක්‍රියාත්මක බවද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

Similar Posts