සඳුදා (16) දින රජයේ, බැංකු, වෙළඳ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශ කරන බව රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

එලෙස නිවාඩු දිනයක් ලෙස නම් කර ඇත්තේ කොරෝනා මැඩලීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතන සුදානම් කරවීමේ සහ රෝගය පාලනය කිරීමේ අරමුණිනි.

Similar Posts