සියලූ පුද්ගලික තොරතුරු එක් ජාතික දත්ත මධ්‍යස්ථානයක් යටතේ රැස් කිරිමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ අවධානය යොමුව ඇත.

ජාතික හැදුනුම්පත්, රියදුරු බලපත්‍ර, ආගමන හා විගමන ලේඛන, උප්පැන්න හා මරණ ලියාපදිංචිය ඇතුලූ සියලූ පුද්ගල තොරතුරු එයට අයත් වනවා. එමගින් කාලය, ශ්‍රමය, මුදල් නාස්තිය අවම කරගැනීමට හැකිවනු ඇති බවයි ජනාධිපතිවරයා සදහන් කරයි.

මෙම ජාතික දත්ත මධ්‍යස්ථානය මගින් සාවද්‍ය හා වංචනික තොරතුරු සංසරණය වීම වළක්වා ගත හැකි බව ද ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිඛෙනවා.

Similar Posts