සිරකරුවන්ට අද නිදහස

bandana

ජනාධිපති පොදු සමාව යටතේ සිරකරුවෝ 512ක පිරිසක් අද (4) ජාතික නිදහස් දිනය දා නිදහස ලබයි.

පසුගිය ජනවාරි 31දා දක්වා දඩ මුදල් ගෙවාගත නොහැකිව සුළු වැරදි සම්බන්ධයෙන් බන්ධනාගාර ගතවූවන්, සිරදඬුවම් විඳින අවුරුදු 70ට වැඩි සිරකරුවන්, අවුරුදු 10කට වඩා දඬුවම් කාලයක් බන්ධනාගාර තුළ යහපත් කල් ක්‍රියාවෙන් ගතකර ඇති රැඳවියන්ට සිය දඬුවම් කාලය වසරකට දින 7 බැඟින් අඩුකර දඬුවම් කාලය ලිහිල් වූ සිරකරුවන්ට අද (4) ජනාධිපති ‍ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ අනුමැතියෙන් යුතුව මෙසේ නිදහස හිමිවෙයි.

මිනීමැරුම්, ස්ත්‍රී දූෂණ, මංකොල්ල, සංවිධානාත්මක අපරාධ, ඇතුලු මහා පරිමාණ වැරදි 33ක් මත සිරදඬුවම් විඳින රැඳවියන්ට මෙම ජනාධිපති පොදු සමාව හිමි නොවේ.

Related posts