උතුරු කොරියාව විසින් සිය සතුරු නාවික යාත්‍රා සහ වරායන් විනාශ කිරීම සඳහා “සුනාමියක්” ඇති කළ හැකි න්‍යෂ්ටික ප්‍රහාරක ඩ්‍රෝන යානයක් අත්හදා බලා ඇති බව එරට රාජ්‍ය මාධ්‍ය නිවේදනය කරයි.

සුනාමියක් ඇති කළ හැකි න්‍යෂ්ටික බලය සහිත දිය යට ක්‍රියා කරන ඩ්‍රෝනයක් උතුරු කොරියාව අත්හදා බලා ඇති අතර එය දිය යටින් ගොස් ප්‍රහාර එල්ල කිරීමේ හැකියාවද ඇත.

උපාය මාර්ගික මෙම ඩ්‍රෝන අවිය නිපදවීමේ අරමුණ ලෙස සතුරු සීමාවට සතුරන්ට නොදැනෙන පරිදි ඇතුළු වී විකිරණශීලි සුනාමියක් ඇති කිරීමෙන් සතුරු ඉලක්ක විනාශ කර දැමීම බව මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

 

Similar Posts