විදුලිය කප්පාදු කරන බවට මත පලවිමත් සමග හැටන් ප්‍රදේශයේ භුමි තෙල් ලාම්පු මිල දැඩි ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව අදහස් දක්වන මෙම ප්‍රදේශයේ බොහෝ පිරිසක් පවසන ලද්දේ විදුලිය කප්පාදුවක් පිලිබදව මත පලවිමත් සමග හැටන් නගරයේ සමහර වෙලදුන් භුමිතෙල් ලාම්පු මිල දැඩි ලෙස ඉහල දැමිමට පියවර ගෙන ඇති බවත්ය.

එම තත්වයන් මත මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ චිමිනි ලාම්පුවක් රුපියල් දහස දක්වාත් ලන්තැරුමක් රුපියල් 1200 දක්වාත් ඉහල දැමිමට මෙකි සමහර වෙලදුන් පියවර ගෙන ඇති බවද එම පිරිස් පවසති.

මෙකි සමහර වෙලදුන් හිතු හිතු ආකාරයෙන් ජනතාව ගසා කැමට ලක් කිරිමට පියවර ගැනිමත් සමග තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්වන බවද එම පිරිස් තව දුරටත් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts