අමෙරිකාව ප්‍රමුඛ බටහිර රටවල් සහ යුරෝපා සංගමය වෙත ප්‍රභල අනතුරු ඇගවීමක්

යුක්‍රේන අර්බුදය හමුවේ බටහිර රටවල හා යුරෝපා රටවල ක්‍රියාකලාපය මගින් රුසියාව උදහසට ලක් කර තිබෙනවා.

එහි ප්‍රථිපලයක් ලෙස රුසියාව, අමෙරිකාව ප්‍රමුඛ බටහිර රටවල් සහ යුරෝපා සංගමය වෙත ප්‍රභල අනතුරු ඇගවීමක් නිකුත් කළා.

ඒ අනුව රුසියාව පවසන්නේ යුක්‍රේනයේ පවතින යුදමය තත්ත්වයට මැදිහත්වී යුක්‍රේනයට සහය දැක්වීමෙන් අත්විදීමට සිදුවන බරපතල ප්‍රතිවිපාක වටහා ගැනීමට ප්‍රමාද නොවන ලෙසයි.

අමෙරිකාව ප්‍රමුඛ බටහිර රටවල් සහ යුරෝපා සංගමයට අයත් රටවල මෙම ක්‍රියාකලාපය හමුවේ එම රටවලට ද ප්‍රතිවිපාකවලට මුහුණදීමට සිදුවනු ඇති බව හා යුක්‍රේනයේ ඇතිවන බරපතල තත්ත්වයන්ට ද වගකීම භාර ගැනීමට එම රටවලට සිදු වනු ඇතැයි රුසියාව අවධාරණය කළා.

 

Related posts