ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තුළ ලංකාව සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳවැටේවි

රටතුළ උද්ගත දැඩි ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තුළ ලංකාව සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳවැටීමේ අවධානමක් ඇතැයි ‘ඇම්නෙස්ට් ඉන්ටනැෂනල්’ සංවිධානය ප්‍රකාශ කරයි.

පවතින ආර්ථික අර්බුදය ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිසුන්ට විනාශකාරී බලපෑමක් ඇති කර තිබෙන බවත්, සෞඛ්‍ය සහ ආහාර සඳහා ප්‍රවේශයට ලාංකිකයන්ට ඇති අයිතිවාසිකම් බිඳවැටෙමින් ඇති බවත් මෙම අභියෝග හමුවේ රට මුහුන දෙන අභියෝග තුළ සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන් වල සීමාවන් මෙම අර්බුදය තව දුරටත් තීව්ර කරන බව ප්‍රකාශ කරයි.

සම්පූර්ණ වාර්තාව : https://www.amnesty.org/en/documents/asa37/6052/2022/en/

Related posts