ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදී ඇති ආධාර වැඩසටහනේ බොහෝ කැපවීම් ශ්‍රී ලංකාව බදු සහ වියදම් ඉලක්ක හැර ඉටු කර ඇතැයි ජාතයන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මෙහෙයුම් ප්‍රධානී පීටර් බෘෘවර් මහතා පෙන්වා දෙයි.

ආධාර වැඩ සටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලබාගෙන ඇති ප්‍රගතිය පිළිබඳව ජාත්‍යාන්තර මූල්‍ය අරමුදල සෑහීමකට පත්වන බවත් ඒ හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලබාදී ඇති ණය මුදලේ දෙවන වාරිකය වන ඇමෙරිකා ඩොලර් 337ක පමණ මුදල වහාම ලබාදීමට විධායක කමිටුව අනුමැතිය දුන් බව ද ඒ මහතා කියා සිටියේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ බදු ආදායම ඉතාමත් පහළ මට්ටමක තිබෙන බවත් එය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 8.3ක් බවත් පීටර් බෘෘවර් මහතා කීය.

Similar Posts