නොකපන විදුලිය යළිත් කැපෙන ලකුණු

විදුලි බලාගාර ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉන්ධන නොමැතිවීම හේතුවෙන් හෙට (5) දිනයේ ඊ සහ එෆ් යන කළාපවලට පැය 7 ක් විදුලි විසන්ධි කිරීමට අවසර දුන් බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා පැවසීය.

ඊ සහ එෆ් යන කළාපවලට හෙට පෙරවරු 8.30 සිට පස්වරු 4.30 දක්වා පැය 4 ක් ද, පස්වරු 4.30 සිට රාත්‍රී 10.30 දක්වා පැය 3 ක් ද, විදුලිය කප්පාදු කරන බවත් සෙසු කළාපවලට පෙරවරු 8.30 සිට පස්වරු 5.30 දක්වා පැය 3 ක් ද, පස්වරු 6.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා පැයක් ද, විදුලිය කප්පාදු කරන බව රත්නායක මහතා වැඩි දුරටත් කීය.

Related posts