රාජ්‍ය ආයතනවලින් කෝටි 460ක ලයිට් බිල් පොල්ලක්

powerc-cut1

රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවලින් විදුලිය සැපයීම වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 460ක (රු.බි. 4.6) මුදලක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට බිල්පත් ලෙස අය වීමට තිබෙන බව වාර්තා වේ.

රාජ්‍ය ආයතනවලින් කෝටි 360ක් ද (රු.බි. 3.6) අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවලට කෝටි 100ක් ද (රු.බි. 1) මෙසේ අය විය යුතුව ඇත. ඊට අමතරව පෞද්ගලික ආයතනවලින් කෝටි 1,180ක් ද (රු.බි. 11.8) විදුලිබල මණ්ඩලයට අය වීමට තිබේ.

සාමාන්‍ය පාරි‍භෝගිකයන්ගෙන් විදුලිබල මණ්ඩලයට අය විය යුතු බිල්පත්වල වටිනාකම රුපියල් කෝටි 2,250කි. (රු.බි. 22.5). ලෙකෝ ආයතනයට විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගෙන් අය විය යුතු බිල්පත් මුදල් ප්‍රමාණය කෝටි 220කි. (රු.බි. 2.2)

ඊට අමතරව විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් විවිධ ආයතන වෙත කෝටි 53,000ක (රු.බි. 530) ණය මුදලක් ගෙවීමට තිබෙන බව විදුලිබල මණ්ඩල ආරංචි මාර්ග හෙළි කර සිටියේය.

Related posts