වැසිකිලි සිහිනය හීනයක්ම වෙයි

wasikili

වැසිකිලි පෝච්චි ආනයනය සඳහා තාවකාලික තහනමක් පැනවීමට 1969 අංක 01 දරණ ආනයන හා අපනයන පාලන පනත යටතේ නිකුත් කෙරුණු ගැසට් පත්‍රයක් සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම කල්දැමීමට රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ, ගැසට් පත්‍ර 05 ක් එම කාරක සභාව හමුවේ සලකා බැලුනු අවස්ථාවේදීයි.

වැසිකිලි පෝච්චි ආනයනය සඳහා තාවකාලික තහනමක් පැනවීමට නිකුත් කර තිබූ ගැසට් පත්‍රය එහිදී විශේෂ සාකච්ඡාවකට ලක්ව තිබෙනවා.

කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය විසින් නිර්දේශිත පරිදි දේශීය නිෂ්පාදන සඳහා වෙළඳපල පුලුල් කිරීමේ අරමුණින් එම තීරණය ගත් බවයි නිලධාරීන් එහිදී පෙන්වා දී ඇත්තේ.

Related posts