ජනවාරිය තවම කලුයි

ජනමාධ්‍යවේදීන්ට එරෙහිව සිදුව ඇති අපරාධ සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉටු කරන ලෙස ඉල්ලමින් මාධ්‍ය සංවිධාන එකතුව විසින් සංවිධානය කරනු ලබන සංවාදාත්මක කතිකාව ජනවාරි 28 ප.ව. 3.00ට ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතන ශ්‍රවණාගාරයේදි  පැවැත්වුණි.

Related posts