පුර ශ්‍රි පත්තිනි දේවාලයේ 44වන වාර්ෂික තේරු උත්සවයේ කිරි කල පෙරහැර

හැටන් බණ්ඩාරනායක පුර ශ්‍රි පත්තිනි දේවාලයේ 44වන වාර්ෂික තේරු උත්සවයේ කිරි කල පෙරහැර 16වන දින විථි සංචාරය කරන ලදි.
රට තුල පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්වයන් දුරුවි රජයට, රටට, ජනතාවට සෙත ශාන්තිය උදාවි රට තුල බව භෝග සැප සම්පත් රැකි රක්ෂා දියුවට පත්තිනි මැණියන්ගේ ආශීර්වාදය පතා මෙවර මෙම කිරිකල පෙරහැර හා තේරු උත්සවය පවත්වන බව එම දේවාලයේ ප්‍රධාන පුජක විමලදාසන් බාලකුමාර් සර්මා පුජක තුමන් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts