මහා සිව රාත්‍රි දිනය අදයි

හිංදු භක්තිකයන් මහත් භක්තියෙන් සමරන මහා සිව රාත්‍රි දිනය 01වන දිනට යෙදි ඇති අතර ඒ වෙනුවෙන් හැටන් රොතස් සිව දේවාලයේ දවස පුරාවට වීශේෂ පුද පුජාවන් පැවැත්විම පියවර ගෙන ඇත.

ලොව බලවත්ම දෙවියන් ලෙස හංදු භක්තිකයන් මහත් භක්තියෙන් සමරන සිව දෙවියන් උදේසා එම සිව දේවාලයේ වීශේෂ පුජාවන් පැවැත්විම සදහා වතුකරයේ ඇතුළු මෙම ප්‍රදේශයේ හංදු භක්තිකයන් විසින් පියවර ගෙන ඇත.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts