දුගද හමන හැටන් දිඹුල

kasala

හැටන් දිඹුල මාර්ගයේ තැන තැන කසල දැමිමත් සමග එම ප්‍රදේශය තුල දැඩි දුගදක් හමන අතර එම ප්‍රදේශයේ පරිසරයද විනාශ විමේ අවදානමකට ලක්ව ඇත.

මෙම කුණු කසල දමන ස්ථානයට පහලින් මහවැලි ගංගාවට ජලය සපයන හැටන් ඔයද ගලා බසින බවත් මෙම ස්ථානයේ මෙසේ කසල දැමිම සිදු කිරිමත් සමග එම කසල හැටන් ඔයට වැටිමෙන් එහි ජලයද දුෂනයට ලක්වන බවද එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසති.

ප්‍රදේශයේ පරිසරය ආරක්ෂා කිරිමට මෙන්ම ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කිරිම සදහා මෙසේ තැන තැන කසල ගොඩ ගසන පුද්ගලයන්ට එරෙහින නිතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කිරිමට අදාල නිලධාරින් පියවර ගත යුතු බවද එම ජනතාව වැඩි දුරටත් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts