පොලිසිය හා ආරක්ෂක අංශවල තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශ කරයි

පාර්ලීමේන්තු මැතිවරණයේ පොලිසිය හා ආරක්ෂක අංශවල තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරිම 16වන දින ආරම්භ කරන ලදි.

ඒ අනුව තලවාකැලේ පොලිස් වීශේෂ බල කාය හා තලවාකැලේ පොලිසියේ නිලධාරින් විසින් සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුගමනය කර ගනිමින් සමාජ දුරස්ථබාවය රදවා ගනිමින් තැපැල් ඡන්ද බාවිතා කරන අයුරු මෙහි දැක්වේ.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts