හැටන් ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පලේ වලවල් – වගකිවයුත්තන් නිහඩයි

හැටන් ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පලේ ලංගම බස්රථ ගාල විශාල ප්‍රමාණයේ වලවල් හැරිමෙන් එහි වැසි ජලය පිරිමත් සමග එම බස් නැවතුමට පැමිනෙන බස් මගින් විවිධ අසිරුතාවයන්ට පත්ව ඇත‍

මෙම බස් නැවතුම්පල භුමියේ දැනට දිගු කාලයක් පුරාවට මෙම විශාල වලවල් පවතින බවත් මෙම වලවල් වසා දැමිමට අදාල බලධාරින් කටයුතු නොකිරිම දැඩි ගැටලුවක් බවද බස් මගින් පවසති.

මෙම බස් රථ නැවතුම් භුමිය තුල අලි නැවිය හැකි වලවල් පවතින බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන් දැඩි අසීරුතාවයන්ට පත් වන බවත් බස් මගින් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts