ජාතික ඉතිරි කිරිමේ බැංකුවෙන් කාන්තා ව්‍යවසායකයින් ඇගයිමක්

මාර්තු මස 08වන දිනට යෙදි ඇති ලෝක කාන්තා දිනය නිමිති කර ගෙන ජාතික ඉතිරි කිරිමේ බැංකුව හැටන් ශාඛාව මගින් ප්‍රදේශයේ කාන්තා ව්‍යවසායකයින් ඇගයිමක් සිදු කරන ලදි.

එහිදි එම ව්‍යවසායකයින් සදහා මුව ආවරණ, දැත් පිරිසිදුකාරක ද්‍රව්‍ය ඇතුළු ත්‍යාග කට්ටල ලබා දිම ජාතික ඉතිරි කිරිමේ බැංකුව හැටන් ශාඛා කළමණාකාර කෝසල ගුණතිලක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කරන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts