දේව ප්‍රතිමා හා දේව ආභරණ මල්ලිඅප්පුව දේවාලයට

හැටන් මල්ලිඅප්පුව වතුයායේ ඉදිකර ඇති හිංදු දේවස්ථානයේ තැන්පත් කිරිම සදහා සකස් කරන ලද දේව ප්‍රතිමා හා දේව ආභරණ එමෙ දේවාලය වෙත 08වන දින රථ පෙරහැරකින් වඩම කරවන ලදි.

එම දේව ප්‍රතිමා හා දේව ආභරණ 08වන දින හැටන් විල්ෆ්‍රඩ් පුර පත්තිනි දේවාලයේ සිට හැටන් මල්ලිඅප්පුව දේවාලය දක්වා වැඩම කරවිම සිදු කල අතර මෙම දේව ප්‍රතිමා එම දේවස්ථානයේ තැන්පත් කිරිමෙන් අනතුරුව එහි තේරු උත්සවය පැවැත්විමට පියවර ගන්නා බව එම දේවස්ථානයේ පුජක තුමකු පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts